Skip to content

Përgatitja dhe shpërndarja e pyetësorit për Shqipërinë mbi Aksesin në Shërbimet e Planifikimit familjar gjatë Covid-19

Fondacioni “Së Bashku” po asiston Rrjetin Evropian për Jetesë të Pavarur (ENIL) dhe UNFPA në kryerjen
e studimit “Akses në informacion dhe shërbime të planifikimit familjar”.
Ky studim ka si synim të mbledhë përvojat e grave me aftësi të kufizuara, grave që kanë përjetuar dhunë
nga partneri dhe gratë me HIV në lidhje me aksesin e shërbimeve të planifikimit familjar gjatë
pandemisë në Evropën Lindore dhe Azi.
Gjatë fazës së parë të projektit Fondacioni “Së Bashku” përktheu dhe përshtati pyetësorin, e testuam
dhe më pas e zbatuam duke e shpërndarë tek përfituesit.

Kërkojmë bashkëpunimin tuaj në plotësimin e pyetësorit në këtë link duke klikuar këtu!

 

Si ka ndikuar Covid 19 në marrjen e shërbimeve të planifikimit familjar?
Nëse jeni një grua me aftësi të kufizuar, keni përjetuar dhunë nga partneri apo jeni një grua me HIV,
bëjeni zërin tuaj të dëgjohet!

Font Resize
Play Video

Sing up for our emails and get inspiring stories about rebuild world delivered straight to your inbox.