Skip to content

Përmirësimi i përfaqësimit dhe sfidimi i stereotipeve për personat me aftësi të kufizuar në media

Kohëzgjatja: Prill – Shtator 2022

 

Qëllimi i projektit:  Qëllimi i këtij projekti është edukimi dhe rritja e ndërgjegjësimit për personat me aftësi të kufizuar nga gazetarë, studentë të gazetarisë dhe persona të tjerë të cilët merren me komunikimin në mënyrën e të raportuarit, përfaqësimin e diversitetit në media, gjuhën e urrejtjes dhe gjuhën etike.

 

Objektivat:

  1. Përmirësimi i të kuptuarit për qasjen e duhur për përfaqësimin/raportimin në media për personat me aftësi të kufizuara nga gazetarët, studentët e gazetarisë, por edhe nga persona të tjerë që merren me komunikimin publik përmes mediave sociale si politikanët, institucionet etj, përmes serisë së videove dhe broshurës/fjalorthit.
  2. Edukimi dhe rritja e ndërgjegjësimit të publikut në përgjithësi për përfaqësimin e diversitetit në media, gjuhën e urrejtjes dhe gjuhën etike përmes fushatës në mediat sociale dhe paraqitjeve në median tradicionale.

Aktivitetet:

 

  1. Përgatitja e një serie 3 – 5 videosh të shkurtra që trajtojnë tema si,1) ndryshimin e narrativёs të personit me aftësi të kufizuara si hero ose portretizimin e personave me aftësi të kufizuar si fatkeq, të sëmurë dhe të paaftë për të jetuar dhe orientimi drejt qasjes së të drejtave të njeriut 2) adresimi i gjuhës së urrejtjes dhe “ableist” ndaj personave me aftësi të kufizuara,

3) personat me aftësi të kufizuara të veçuar vetëm në transmetime/intervista për ta/jetën e tyre dhe jo pjesë e diskursit publik në media për tema të ndryshme. Videot do të shpërndahen në mediat sociale dhe mediat tradicionale.

  1. Përgatitja e një broshure/fjalorthi që do të edukojë gazetarët dhe studentët e gazetarisë, por edhe palët e tjera të interesuara për qasjen etike, jo “ableist”, të bazuar në të drejtat e njeriut, jodiskriminuese dhe kundërshtuese të gjuhës së urrejtjes, me shembuj dhe shpjegime konkrete.
  2. 3. Tri dalje në median tradicionale për gjuhën e urrejtjes për personat me aftësi të kufizuara.
  3. Organizimi i një  tryeze të rrumbullakët me aktorë të ndryshëm duke përfshirë Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Avokatin e Popullit, AMA, përfaqësues të medias dhe organizatave të shoqërisë civile për përfaqësimin etik/jodiskriminues të personave me aftësi të kufizuar në media dhe në komunikimet publike.
  4. Përgjat gjithë projektit do të zhvillojmë një fushatë në median sociale me grafikë dhe infografikë që adresojnë gjuhën e urrejtjes dhe qasjen jo të bazuar në të drejtat e njeriut ndaj personave me aftësi të kufizuara.

Ky projekt mbështetet financiarisht nga Bashkimi Europian, në kuadër të Projektit “Reporting Diversity Network 2.0”, nën skemën e mbështetjes së granteve të vogla.

#RDN 2.0 #ableistlanguage #hatespeech

Font Resize
Play Video

Sing up for our emails and get inspiring stories about rebuild world delivered straight to your inbox.