Skip to content

Të ndërtojmë ura dhe të rrisim ndërgjegjësimin mes të rinjve të partive politike dhe personave me aftësi të kufizuar

Kjo nismё ёshtё zbatuar nё periudhёn prill – tetor 2015.

 

“Të ndërtojmë ura dhe të rrisim ndërgjegjësimin mes të rinjve të partive politike dhe personave me aftësi të kufizuar” u mbёshtet nga Fondacioni Friedrich Ebert (FES) me qëllim realizimin e takimeve informuese me anëtarë të forumeve rinore të partive kryesore politike mbi temat që lidhen me: 1) çështjet e aftësisë së kufizuar, 2) të drejtën për pjesëmarrje në jeten politike dhe publike pёr personat me aftësi të kufizuar dhe 3) perfshirjen e pushtetit vendor. 

 

Qëllimi i nismës:

Projekti synon të ndërtojë ura bashkёpunimi ndërmjet aktivistëve të forumeve rinore të partive politike dhe personave me aftësi të kufizuar

 

      Gjatë trajnimeve janë trajtuar temat e mëposhtme pёr personat me aftësi të kufizuar si: 

  • E drejta për pjesëmarrje në jetën publike dhe politike
  • Përshtatshmëria/ aksesueshmëria
  • E drejta për punësim
  • E drejta për arsimim
  • E drejta për shërbim shëndetësor dhe aksesi në shërbime e të mira

 

Rezultatet e nismës:

 

Në këtë kuadër, u hartua një kërkesë e përbashkët për Këshillin Bashkiak të Tiranës, në mënyrë që të marrë masa për buxhetimin e planeve për heqjen e barrierave për personat me aftësi të kufizuar në kryeqytet.

 

Është përgatitur një poster ndërgjegjësues për tu shpërndarë si mesazh ndërgjegjësues në rrjetet sociale me moton: “Të rinjtë mbështesin një qytet pa barriera për personat me aftësi të kufizuar

Font Resize
Play Video

Sing up for our emails and get inspiring stories about rebuild world delivered straight to your inbox.